De Kronieken van ’t Kasteel 

Het begin

Wij schreven het jaar 2001 en de tijden waren zwaar voor BSO-zoekende ouders. Na het kinderdagverblijf bestond er slechts een wachtlijst van anderhalf jaar, maar nergens was opvang. Een ander punt was, dat er ook ontevredenheid bestond over de opvang, zoals die op dat moment werd aangeboden.

Drie stellen ouders (Amos Kater en Gerda Oomkes, Bart Bennis en Willemijn Simon van Leeuwen, Hugo Grimmelius en Joke Spannenburg) bogen zich na de zomervakantie van 2001 noodgedwongen bijna wekelijks over dit gezamenlijke probleem. De opvang buiten de vakantieweken kon onderling nog wel geregeld worden, maar voor de vakantie-opvang van de kinderen waren er verlofdagen te weinig.

Er werd gestudeerd op de mogelijkheid om een professionele opvang voor veel meer kinderen op te zetten. Onder de werknaam ’t Kasteel (KaSTeeL – Kinderopvang STichting Leiden, die vanwege allerlei plotseling zeer opvallende verbanden met kastelen de status van werknaam ontgroeide) werden er rekenmodellen gemaakt en er werd naar panden gezocht. Een opvang voor 40 kinderen moest haalbaar zijn, maar het bleek moeilijk om een geschikt pand met voldoende buitenruimte te vinden. Maar: zonder pand geen opvang! In de zoektocht vielen onder meer een voormalige bakkerij en de monumentale villa naast Leiden Centraal af.

Hockeyclub Roomburg

In het vroege voorjaar van 2002 werden er constructieve gesprekken gevoerd met de Leidse Hockeyclub Roomburg. Hun clubgebouw had juist een frisse facelift ondergaan. Er waren grote kleedkamers gebouwd, die alleen in het weekend gebruikt werden, en de hockeyclub beschikte over meer dan voldoende buitenruimte, waarvan niet of nauwelijks gebruik werd gemaakt tijdens de voorgenomen opvanguren. Het was een perfecte match!


Stichting ’t Kasteel 

Op 18 april 2002 is de Stichting ’t Kasteel notarieel opgericht (compleet met Kanselier, Koningsbode en Schatbewaarder) en daags daarna werd reeds de eerste officiële handeling verricht. Er is op 19 april 2002 een intentieverklaring getekend met de gemeente Leiden, de Leidse Hockeyclub Roomburg en de Leidse Welzijns Organisatie, een verdrag om onderling samen te werken. Het woord ‘multifunctioneel’ staat sindsdien bij ’t Kasteel hoog in het vaandel.

Terzijde: de Hockeyclub ontving voor dit in Nederland unieke project, waarbij het daadwerkelijk multifunctionele gebruik van de ruimte voorop staat, in 2002 een prestigieuze prijs van de Koninklijke Nederlands Hockey Bond.

Personeel

Voorzichtig werd er een eerste personeelsadvertentie geplaatst. Want: zonder personeel geen opvang! ’t Kasteel zocht naar ‘Ridders’ en ‘Jonkvrouwen’ om ‘Prinsen’ en ‘Prinsessen’ op te vangen, en er volgden veel enthousiaste reacties. Op een regenachtige dag in juni 2002 werd niet alleen het ‘startschot’ gegeven voor het opzetten van ’t Kasteel Roomburg, er werden die dag ook met grote voortvarendheid gesprekken gevoerd met aanstaande jonkvrouwen.

Verbouwing Kleedkamers

 

Het net verbouwde hockeyclubhuis moest nu tot een Kasteel verbouwd worden en ook nog aan de eisen van de kinderopvang voldoen.
Er werd een doorgangspoort gebouwd tussen de dames- en de herenkleedkamer, die voortaan de namen ‘Schatkamer’ en ‘Ridderzaal’ zouden dragen. Er werden meubels gebouwd, die elke vrijdag in de doorgangspoort konden worden ingebouwd en waarmee elke maandag opnieuw een Kasteeltje voor de Prinsen en Prinsessen kon worden ingericht, met eettafels en speelgoed.

Opening ’t Kasteel Roomburg 

Op maandag 2 september 2002 opende ’t Kasteel Roomburg haar poorten voor 40 Prinsen en Prinsessen, die toen voor het grootste deel 4 en 5 jaar oud waren. Op vrijdag 27 september 2002 volgde de feestelijke opening.

Sinds die heugelijke tijd bevolken tevreden Prinsen en Prinsessen ’t Kasteel en ziet men hun ouders al hun charmes in de strijd werpen om ze voor de maaltijd huiswaarts te laten keren.
Sinds die tijd ook groeide de wachtlijst. Alleen al om broertjes en zusjes te kunnen plaatsen zou er een nieuw Kasteel moeten verrijzen.

Bouw De Speelschans

Zo gebeurde het dat ’t Kasteel met nieuwe plannen kwam. Na een korte verkenning om met voetbalvereniging Roodenburg in Leiden Noord in zee te gaan, werd er gekozen voor onderhandelingen met de naburige speeltuinvereniging, De Speelschans. Er was enige overredingskracht en een vers speeltuinbestuur voor nodig om de speeltuinvereniging te overtuigen van de voordelen van een gezamenlijk gebouwtje. Het bleek helaas ook nodig om, zowel de omwonenden als het stadsbestuur, niet alleen uit te leggen waarom er een heel nieuw gebouw moest worden opgericht in de speeltuin, maar zelfs waarom dit nu het uiterlijk van een kasteeltje moest hebben.
De Ridders en de Jonkvrouwen wierpen zich ook dapper in het ‘strijdperk’, en vanuit het stadsbestuur werd opgemerkt dat het een zeldzaamheid was in de historie van Leiden dat er zich meer voorstanders dan tegenstanders van een plan naar het stadhuis hadden begeven. Maar een vergunning werd uiteindelijk verleend, de bouw werd gestart en onder grote belangstelling van spelende kinderen en hun ouders verrees er, zo werd allerwegen gehoord, een schitterend Kasteel.


Opening De Speelschans

 

Op zaterdag 10 juni 2006 werd ’t Kasteel De Speelschans, tijdens het jaarlijks door de Speeltuin georganiseerde MidZomerfeest, met een Dubbelfeest geopend.

’t Kasteel Trigon

Omdat de wachtlijsten nog steeds lang waren, werd al snel weer ijverig gezocht naar een locatie voor alweer een nieuw Kasteel. Met ‘multifunctioneel’ als uitgangspunt werden er, aanvankelijk moeizaam, maar na korte tijd plezierig en constructief, onderhandelingen gestart met Korfbalvereniging LKV Trigon. Zowel voor de sportclub als voor ‘t Kasteel liep dit avontuur uit op een gewonnen thuiswedstrijd. Het stadsbestuur mocht ditmaal tot één van de grootste supporters worden gerekend.

Op vrijdag 12 december 2008 werd het nieuwe Kasteel en Sportpaleis door de wethouder van sportzaken op passende wijze, feestelijk en sportief, geopend met een goedgemikt schot op de korf.
Kinderopvang ’t Kasteel en korfbalvereniging LKV Sporting Trigon maken samen gebruik van het geheel vernieuwde clubhuis van de sportclub. De kantine van de Korfbalvereniging is na een ingrijpende verbouwing heel geschikt als opvanglocatie voor buitenschoolse opvang. Op ‘t Kasteel Trigon vermaken de Prinsen en Prinsessen van 9 tot en met 12 jaar zich dagelijks buiten schooltijd.
De samenwerking werd benadrukt door de sponsoring van de shirts van de jeugdteams van Sporting Trigon door Kinderopvang ’t Kasteel.


Kinderopvang ’t Kasteel BV

In juni 2009 is de Stichting, meer als juridische formaliteit dan als verandering in de bedijfsvoering, omgezet in een BV om de organisatie meer (financiële) stabiliteit te geven.

’t Kasteel het Croontje

Na het vertrek van Libertas (voorheen de Leidse Welzijnsorganisatie) wordt sinds 1 april 2010 de Terraszaal van de Hockeyclub Roomburg op doordeweekse dagen omgetoverd in een lichte balzaal voor Prinsen en Prinsessen van 4-6 jaar. Naast dansen kunnen ze daar na schooltijd bijvoorbeeld: knutselen, spelen, naar verhalen luisteren, spelletjes doen, verkleedkleren aantrekken, lekker niks doen en heerlijk buiten spelen.

Overname

Door overheidsmaatregelen belanden veel BSO’s in zwaar weer: ouders kozen andere oplossingen voor de buitenschoolse opvang van hun kinderen. Waar andere BSO’s moesten sluiten, zag ’t Kasteel zijn wachtlijsten slinken.

Een naburige BSO zag zich begin 2012 gedwongen om zijn deuren te sluiten omdat de opvang wegens gebrek aan koters niet langer rendabel bleek en er volgden onderhandelingen met ’t Kasteel om de onderneming over te nemen. Om ’t Kasteel financieel gezond te houden is besloten om wel de kinderen, met voorrang op de wachtlijst, op de verschillende Kastelen op te vangen, maar niet de BV over te nemen. In en na de zomervakantie van 2012 stroomden de kinderen geleidelijk in: zij bleken ze er geen problemen mee te hebben om buiten schooltijd als ‘Prins’ of ‘Prinses’ te worden opgevangen.


Hugo 

In september 2012 werd ’t Kasteel op een zeer onverwachte manier door tegenspoed getroffen: Hugo Grimmelius, de prudente Schatbewaarder van het eerste uur, werd plotseling zeer ernstig ziek. Hij overleed op 12 september, net voor de Feestweek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Op maandag 17 september, de dag van de begrafenis sloot ’t Kasteel zijn poorten, omdat het hele personeel bij de uitvaart aanwezig wilde zijn.


 10 jaar ’t Kasteel

Ondanks alle droefheid is vanaf dinsdag, op (aan)gepaste wijze de lustrumweek gevierd, ingetogener dan vooraf de bedoeling was. De lustrumweek werd geopend met een herdenking en het oplaten van ballonnen door de kinderen en afgesloten met de Personeelsdag, en het oplaten van een wensballon voor Hugo.

Gastouderbureau

Sinds 2014 zijn er ook kleine Kasteeltjes, Paleisjes en Villa’s waar onder het vaandel van gastouderbureau ’t Kasteel tot ver buiten de grenzen van Leiden aan Prinsen en Prinsessen van 0 tot 12 jaar een onthaal door gastouders wordt geboden.

Heden

Hoewel voornamelijk Jonkvrouwen de Prinsen en Prinsessen begeleiden bij hun buitenschoolse bezigheden, is er ook altijd meer dan één Ridder aan ‘t Kasteel verbonden. Veel Prinsen, Prinsessen en de meeste Jonkvrouwen zijn nog steeds bij ‘t Kasteel, er is groei en geen groot verloop. De Prinsen en Prinsessen van ‘het eerste uur’ bezoeken inmiddels de universiteit: van de eerste groepen 12-jarigen is afscheid genomen. Van de twee Ridders die bij de stichting van ‘t Kasteel voor een betrekking tekenden, stuurt er één nog altijd de dagelijkse ‘kasteelbewoners’ aan, onder de bezielende leiding van Kasteelvrouwe Gerda Oomkes.


Na het vertrek van Bart Bennis en Willemijn Simon van Leeuwen (die nu een eigen (Geo)fort besturen) zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd, Paul Noteboom als ‘Geheimhouder’ (secretaris) en Koen de Jong als ‘Hofmeester’ (algemeen lid). Amos Kater is nog altijd de enthousiaste Kanselier, en Joke Spannenburg is nog steeds de bedrijvige Hofdame.

Er worden nu 120 kinderen per dag opgevangen, verspreid over de vier locaties. De kinderen zijn afkomstig van zes scholen: de Lorentzschool, de Joppensz en de St Josephschool in de directe omgeving, en Vrije School Mareland in Leiden Noord (met verlengde opvangtijden), de Elckerlyc in Leiderdorp en de Lucas van Leyden en Haanstraschool in de Binnenstad. De Prinsen en Prinsessen van de verder weg gelegen scholen worden per koets (taxi) of met een van onze busjes naar ‘t Kasteel gebracht.